Awards

SCIENTIFIC AWARDS (Selected)

Francqui Prize, 1984

The Francqui Prize is awarded every year. This prize has to be considered as an inducement for a young scientist rather than as a life-time achievement award. That is why the age limit is set at 50 years. The prize is awarded successively in the field of the Exact Sciences, Human Sciences and Biological and Medical Sciences.

“De Raad heeft de Francqui-Prijs 1984 toegekend aan de Heer Désiré COLLEN, op voorstel van een jury, waarin eminente personaliteiten zetelden, gekomen uit Frankrijk, Groot-Brittanië, Ierland, Italië, de Duitse Bondsrepubliek en Zweden.

De Jury heeft in het bijzonder in overweging genomen de belangrijke plaats die Désiré COLLEN als internationaal geleerde inneemt op het domein van de hemostase en meer speciaal zijn bijdrage tot de kennis van de fibrinolytische mechanismen en de ontwikkeling van nieuwe thrombolytische therapieën bij mensen.”

The council has awarded the 1984 Francqui Prize to mr. Désiré Collen, on the recommendation of a jury consisting of outstanding personalities from France, Great-Britain, Ireland, Italy, the Federal Republic of Germany and Sweden.

The jury has had special consideration for the important position Désiré Collen occupies as an international scientist in the field of hemostasis, and more in particular for his contribution to the knowledge of fibrinolytic mechanisms and the development of new thrombolytic therapies in humans.

Prix Louis-Jeantet de Médecine, 1986

LES LAUREATS DU PRIX LOUIS-JEANTET DE MEDECINE 1986 sont Michael BERRIDGE (Cambridge), Désiré COLLEN (Louvain) et Luc MONTAGNIER (Paris). Les trois lauréats se distinguent par la qualité exceptionnelle de leurs travaux dans les domaines de la médecine fondamentale et clinique.

Le professeur Désiré COLLEN a notamment analysé, en termes moléculaires, certaines des étapes qui aboutissent à la formation de thromboses ainsi que les mécanismes de la thrombolyse. Ces découvertes ont déjà donné lieu à des applications thérapeutiques prometteuses pour les thromboses vasculaires, responsables par exemple de ramollissements cérébraux et d’infarctus du myocarde.

THE LAUREATES OF THE PRIX LOUIS-JEANTET FOR MEDICINE 1986 are Michael BERRIDGE (Cambridge), Désiré COLLEN (Louvain) and Luc MONTAGNIER (Paris). The three laureates have distinguished themselves by the exceptional quality of their work in the field of fundamental and clinical medicine.

Professor Désiré COLLEN has analyzed in molecular terms, some of the stages that lead to the formation of thrombosis, and also the mechanisms of thrombolysis. His discoveries have led to promising therapeutical therapies for vascular thrombosis that can cause ischemic cerebral infarcts and myocardial infarctions.

Inbev-Baillet Latour Health Prize, 2005

The Inbev-Baillet Latour Health Prize was established as the Artois-Baillet Latour Health Prize in 1977. It was to be awarded periodically to persons whose work has contributed prominently to the improvement of human health in the fields of metabolic disorders, infectious diseases, neurological diseases, cancer and cardiovascular disease. Since 2000 the Prize is awarded annually.

In 2005 the Prize was awarded to Professors Désiré Collen and Peter Carmeliet, Katholieke Universiteit Leuven and the VIB, Belgium.

HONORARY DOCTORATES

Erasmus University Rotterdam, 1988

THE COLLEGE OF DEANS OF THE ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, has resolved, on the recommendation of the Faculty of Medicine, to confer upon Désiré Collen born in Sint- Truiden, Belgium on June 21, 1943 the degree of Doctor Honoris Causa, on account of the research he has earned out in the field of hemostasis. This has given view to a new understanding of the components and functioning of the fibrinolytic system, and in respect of patients with acute myocardial infarction, has resulted in the development of a fibrin¬ specific thrombolytic therapy involving a tissue-type plasminogen activator.

Vrije Universiteit Brussel, 1994

Ter attentie van Prof. Désiré COLLEN

In naam van onze universiteit delen wij u mede dat de Raad van Beheer van de Vrije Universiteit Brussel, in zijn zitting van 14 december 1993 (verderzetting van 7 december 1993), op initiatief van de faculteit van de Geneeskunde & Farmacie, beslist heeft u de titel van Doctor Honoris Causa toe te kennen.

In the name of our university we hereby inform you that the Board of Directors of the Free University Brussels, has decided, on the initiative of the Medicine and Pharmacy Department, during its session of December 14, 1993 (in continuation of the session of December 7, 1993), to confer on you the title of Doctor Honoris Causa.

DE RECTOR, Robert DEJAEGERE       DE VOORZITTER, Rik VAN AERSCHOT

University of Notre Dame, IN, USA, 1995

The University of Notre Dame confers the degree of Doctor of Science, honoris causa, on Désiré José Collen, Leuven, Belgium, a physician and basic scientist who has turned his research to the service of humanity. A pioneer in applying discoveries in the mechanisms of blood clot dissolution to the treatment of patients, he is a major contributor to the development of the drug t-PA widely used on victims of heart attacks. Generous and sensitive, he both directs and financially supports an international research institute dedicated to making further scientific advances that will benefit the millions who suffer from vascular disease.

Université de la Méditerranée, Marseille, 1999

NOUS, PRESIDENT DE L’ UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSElLLE ll ), conferons par les
presents a Désiré COLLEN Professeur d’ Hematologie a l’ Universite de Leuven (Belgique) LE TITRE DE DOCTEUR HONORIS CAUSA DE L’ UNIVERSlTE DE  LA  MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II).

 WE, PRESIDENT OF UNIVERSlTE DE  LA  MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II), wish to confer upon Désiré Collen, Professor of Hematology at the University of Leuven (Belgium), the title of Doctor Honoris Causa of the UNIVERSlTE DE  LA  MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II).

SOCIETAL AWARDS (Selected)

Baron, 2013

Brussel, 26 juni 2013
Vergunning van erfelijke adeldom en van de per­soonlijke titel van baron:

Désiré, Jose, Louis COLLEN, geboren te Sint-Trui­den op 21 juni 1943, doctor in de  geneeskunde, doctor in de wetenschappen (scheikunde), geaggre­geerde van het hoger onderwijs, emeritus gewoon hoogleraar en gewezen directeur van het  Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie van de Ka­tholieke Universiteit Leuven, gewezen wetenschappelijk directeur van het “Center for Transgene Technology and Gene Therapy”  (thans “Vesalius Research Center”) van het Vlaams lnstituut voor Biotechnologie, gewezen gasthoogleraar aan de “Harvard Medical School” (Boston, VSA), oprichter en voorzitter van de “D. Collen Research Foundation” (thans “Life Sciences Research Partners”), oprichter, voorzitter  en  gewezen  afgevaardigd  be­stuurder van ThromboGenics, lid van de Koninklij­ke Academie voor Geneeskunde van Belgie, doctor honoris causa van de Erasmus Universiteit (Rotter­dam), de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit van Notre Dame (VSA) en de “Universite de la Me­diterranee” (Marseille), laureaat van de Francqui ­ prijs, van de Louis-Jeantetprijs voor Geneeskunde, van de Interbrew-Baillet-Latour Gezondheidsprijs en van de “lnsead Innovator Prize”, grootofficier in de Kroonorde, commandeur in de Leopoldsorde.

Wapen:

“in zilver een hart van keel beladen met een kruk van goud. Het schild getopt met een helm van zil­ver, gekroond, getralied, gesierd en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Dekkleden van keel, gevoerd van zilver. Helmteken: een Aescula­piusstaf van goud.

Wapenspreuk: FRANKNESS WITHOUT PRETENCE (Rechttoe Rechtuit) in letters van zilver op een lint van keel.Bovendien, voor de verkrijger, het schild gedekt met de rangkroon van baron en ge­houden door twee adelaars van zilver.”

Bestowement of hereditary nobility with the personal title of baron

Désiré José, Louis Collen, born in Sint-Truiden June 21, 1943, MD, PhD in Chemistry, aggregated for higher education, Em. Professor, and former Director of the ‘Center for Molecular and Vascular Biology’ of the Katholieke Universiteit Leuven, former Scientific Director of the ‘Center for Transgene Technology and Gene Therapy, (presently  ‘Vesalius Research Center’) of the Flanders Institute for Biotechnology, former Visiting Professor at the ‘Harvard Medical School’ (Boston USA), Founder and President of the ‘D. Collen Research Foundation’, (presently ‘Life Sciences Research Partners’), Founder, President and former CEO of ThromboGenics, member of the Belgian Royal Academy of Medicine, Doctor Honoris Causa of the Erasmus Universiteit (Rotterdam), the Vrije Universiteit Brussel, de University of Notre Dame (USA) and the Université de la Mediterranée (Marseille), laureate of the Francqui Prize, of the Louis Jeantet Prize for Medicine, of the Interbrew-Baillet-Latour Health Prize and of the Instead Innovator Prize, Grand Officer in the Order of the Crown, Commander in the Leopold Order.

Weapon

 Motto: Frankness without Pretence (Rechttoe Rechtuit) 

Ereburger Sint-Truiden, 2013

As a native of Sint-Truiden, Désiré Collen was awarded the title of Honorary Citizen of the town of Sint-Truiden by mayor Veerle Heeren on June 2, 2013, “for the development of t-PA and for his exceptional accomplishments in the area of medicine in general”.

Alfagen, Alumnus of the year, 2014

Em. Prof. dr. Désiré Collen was elected ninth Alumnus of Alfagen (Alumni Faculteit Geneeskunde) during the members’ day of May 17, 2014. The selection committee chose Prof. Collen for several reasons: “He is a brilliant researcher, but also a model manager and not the least, a driven KU Leuven Alumnus”.

Als onze negende Alumnus werd em. prof. dr. Desire Collen verkozen tijdens de ledendag op 17 mei 2014. Het selectiecomité kwam bij prof. Collen uit om verschillende redenen: hij is een briljant onderzoeker, maar ook een model manager en niet in het minst een gedreven KU Leuven Alumnus.